Tekst en bestanden - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Klik hier om de web versie te bekijken

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Metzo Machinery B.V. (KvK nummer 34271712), Bennebroekerdijk 218, 2142 LD  Cruquius (www.metzomachinery.nl).
Grondslag verwerking persoonsgegevens

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, offertes, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst, offerte.
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten, offertes
 • inkoop machines
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op bevestiging of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Wij gaan een mail sturen met een offerte, bevestiging of een factuur. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, wij sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Wij hebben uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kunnen wij ons werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met ons.
Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens

Metzo Machinery B.V. verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruiken wij alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Onze database is een onlineservice en is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst. 
Met de “derden” waar wij gebruik van maken om onze diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.
Voor het bekijken van onze prijzen, kunt u inlogcodes aanmaken met gebruik van uw mailadres. Sommige prijzen zijn op aanvraag, u kunt u via whatsapp of mail navraag naar een prijs doen. U kunt ook een offerte aanvraag doen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. 

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Metzo Machinery B.V. beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden en zij zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel. 

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten. Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die Metzo Machinery B.V. met haar gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaling  

Het afhandelen van betalingen gaat buiten de webshop om en wordt duidelijk weergegeven in de bevestiging van uw aankoop. Wij verwerken daarbij uw persoonsgegevens in onze administratie.

Beoordelingen

Metzo Machinery B.V. verzamelt geen reviews (beoordelingen) op de site. 

Bewaren gegevens

Metzo Machinery B.V. zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of wij vragen toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Metzo Machinery B.V. heeft geen social media buttons op haar website staan. 
Er kan via de website gebruik worden gemaakt van Whatsapp, zij versleutelen uw gegevens end-to-end, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Cookies

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik op haar website van cookies, wij verwijzen u naar onze cookiemelder en cookieverklaring op onze website voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Metzo Machinery B.V. plaatst, is het haar taak om uw order te leveren. Wij spreken met u af hoe de levering plaats gaat vinden. Wij verwijzen u hierbij ook naar onze metaalunievoorwaarden op onze website (artikel 6). De mogelijkheid bestaat dat wij uw persoonsgegevens daarvoor moeten delen met een transporteur. Deze transporteur zal uw gegevens alleen gebruiken om uw order af te leveren (indien overeengekomen). 

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Metzo Machinery B.V. zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan haar webdesignbedrijf. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Het webdesignbedrijf zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij wij zelf de nodige meldingen zullen doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Metzo Machinery B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@metzomachinery.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Wij zullen uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

Metzo Machinery B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door ons besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kunnen wij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Wij kunnen er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Metzo Machinery B.V. gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Metzo Machinery B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. 
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.metzomachinery.nl.
 

Metzo Machinery bv logo
Metzo Machinery bv
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in